ANC

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara este acreditat de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) ca Furnizor de programe de specializare şi perfecţionare pentru urmatoarele ocupaţii din codul COR – Codul Ocupaţiilor din Romania:

 - EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE - cod COR 241940
 - MANAGER DE PROIECT - cod COR 241919
 - FORMATOR - cod COR 241205
 - CONTABIL - cod COR 343302  
 - DIRECTOR UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT - cod COR 133910  
 - ASISTENT SOCIAL NIVEL MEDIU - cod COR 346001  
 - AUDITOR INTERN - cod COR 241125   


În urma absolvirii acestor cursuri participanţii vor primi Certificate de absolvire eliberate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Aceste certificate le pot servi la ocuparea unei funcţii distincte în cadrul organizaţiei în care sunt angajaţi sau în cadrul unei firme private.

EXPERT ACHIZITII PUBLICE, cod COR 241940

Ocupaţia de "Expert achiziţii publice" este o nouă ocupaţie, necesară în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi/sau a acordurilor cadru de către autorităţile contractante.
„Expertul în achiziţii publice” trebuie să aibă pregătire tehnică de specialitate sau pregătire economico-financiară sau pregătire juridică, dobândită în urma absolvirii unor studii superioare de lungă sau scurta durată cu diplomă de licenţă, precum şi acele cunoştinţe de utilizare a  calculatorului, de comunicare interumană şi negociere care să îi permită să îndeplinească toate exigenţele acestei ocupaţii.


MANAGER DE PROIECT, cod COR 241919

Ocupaţia manager proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza şi implementa proiecte la nivel operaţional.
Competenţele managerului proiect se corelează cu funcţiile ce ilustrează întregul proces de management de proiect, respectiv: autorizarea şi delegarea; stabilirea echipei proiectului; identificarea factorilor interesaţi în proiect; stabilirea planului proiectului; stabilirea sarcinilor de realizat; elaborarea structurii proiectului, pe activităţi; stabilirea rolurilor şi responsabilităţilor în cadrul echipei de proiect; elaborarea unui plan de lucru pentru fiecare sarcină de realizat; alcătuirea graficului de derularea a proiectului, stabilirea resurselor necesare, a costurilor şi identificarea şi înregistrarea riscurilor; contractarea serviciilor, bunurilor şi/ sau lucrărilor necesare în desfăşurarea proiectului; comunicarea planului proiectului şi obţinerea aprobării din partea factorilor interesaţi; pregătirea unui buget pentru finanţarea proiectului; asigurarea de rezerve şi eliberarea de fonduri; pregătirea lucrărilor pentru începere, întrerupere, sau continuare; monitorizarea progresului proiectului; analizarea şi comunicarea rezultatelor; negocierea schimbărilor, indiferent de sursa acestora; modificarea planurilor (atât fizic, cât şi financiar). Dacă, uneori, pot apărea diferenţe fată de cele menţionate, ele reflectă faptul că managementul de proiect este o activitate de echipă, ce include acţiuni de strategie, operaţionale şi de specialitate, care nu pot fi urmărite integral de managerul de proiect individual, conform nivelului precizat de prezentul standard ocupaţional.
Standardul ocupaţional Manager proiect se aplică la toate sectoarele social-economice, în care activităţile se concep şi se derulează pe baza unor proiecte de diferite mărimi şi complexităţi, indiferent de sursa de finanţare, beneficiar, sau organizaţia care implementează proiectul (proiecte de dezvoltare organizaţională sau locală, finanţate din fonduri proprii,guvernamentale, comunitare/ internaţionale, de tip fonduri structurale, Leonardo da Vinci, Erasmus, programe-cadru de cercetare-dezvoltare ş.a.).


FORMATOR, cod COR 241205

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.
Ca urmare, formatorul descris prin acest standard ocupaţional este:

  • Conceptor al programelor de formare, pe baza documentelor normative în vigoare, a standardelor ocupaţionale / de pregătire profesională şi a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de activitate – inclusiv al celui de formare a formatorilor.
  • Proiectant al programelor şi al activităţilor de formare, pe baza identificării nevoii şi cererii de formare dintr-un anumit sector sau domeniu de activitate.
  • Organizator al programelor de formare, asigurând toate condiţiile necesare desfăşurării optime a programului de formare.
  • Facilitator al procesului de învăţare şi de dezvoltare prin crearea unor situaţii de învăţare adecvate dezvoltării competenţelor profesionale care se constituie în ţinte ale formării.
  • Evaluator al competenţelor efectiv formate sau dezvoltate la participanţii la formare, precum şi al propriei prestaţii ca formator.
  • Evaluator al programelor de formare – atât al celor proprii, cât şi al programelor de formare propuse spre evaluare în vederea autorizării.
  • Persoană care învaţă pe tot parcursul carierei profesionale, dezvoltându-şi permanent propriile competenţe de formator.

Standardul ocupaţional este valabil pentru toate domeniile de activitate şi nivelurile de calificare la care lucrează formatorul.

 

CONTABIL - cod COR 343302

Contabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unităţi publice sau private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile acestuia.
Această ocupaţie se aplică şi contabililor care lucrează în unităţi ce au organizat un departament financiar-contabil, condus de către un contabil-şef sau director economic, care are studii economice superioare.

 

DIRECTOR UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT - cod COR 133910

Cresterea rolului directorului în scoalã face necesara stabilirea clara a statutului directorului de unitate de învãtãmânt si a conditiilor de serviciu care sã cuprindã:
· Actele normative generale si specifice învãtãmântului care îi reglementeazã activitatea
· Functiile manageriale realizate în domeniile curriculum financiar, al resurselor umane si al dezvoltãrii generale a scolii.
· Îndatoririle profesionale privind obiectivele unitãtii de învãtãmânt; managementul resurselor umane; raporturile cu nivelurile ierarhice superioare, organizatii, institutii, sindicate si asociatii profesionale; implicarea directa în activitãti referitoare la curriculum ;evaluare si în revizuirea activitãti scolii; în aplicarea corespunzãtoare a standardelor educationale; coordonarea managementul informational, managementului financiar (în alocarea resurselor materiale); încurajarea relatiilor cu pãrintii etc.
· Criteriile de performanta si modalitãtile de evaluare a activitãtii
· Criteriile şi procedeele de selecþie a personalului scolii

 

ASISTENT SOCIAL NIVEL MEDIU - cod COR 346001  

Asistentul social nivel mediu are menirea de a rezolva cazurile de abuz, maltratare sau neglijare.
Pentru aceasta asistentul social are nevoie de anumite aptitudini, cum ar fi: dragostea pentru copii şi tact psiho-pedagogic, creativitate şi imaginaţie precum şi abilităţi de comunicare verbală şi nonverbală sau abilitatea de a stabili relaţii bazate pe încredere reciprocă.
Asistentul social trebuie să evalueze corect complexitatea cazurilor pentru a sesiza autorităţile competente în soluţionarea acestora. Tot el este cel care asistă copilul abuzat / neglijat şi familia acestuia pe parcursul procesului de terapie şi consiliere.

 

AUDITOR INTERN - cod COR 241125

Auditul intern la institutiile publice reprezintã un ansamblu de activitãti si actiuni corelate, desfãsurate de cãtre persoane calificate în cadrul unor structuri specializate, constituite la nivelul institutiei publice în cauzã sau, dupã caz, la nivelul institutiei publice ierarhic superioare, care, pe baza unui plan si a unei metodologii prestabilite, este destinat sã realizeze un diagnostic general al sistemului, sub aspect tehnic, managerial si financiar-contabil.

Noutati
aprilie 2017

Precizări referitoare la programele de formare profesională/perfecționare pentru anul 2017 vor fi disponibile în curând!

Citeste mai departe

martie 2017

ELIBERARE CERTIFICATE ABSOLVIRE

Citeste mai departe

octombrie 2016 Citeste mai departe