Cadrul legal

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara este o instituţie publică care funcţionează în baza prevederilor legale din H.G. nr. 1373/2009, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Instituţia noastră organizează programe de perfecţionare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din administraţia publică locală, precum şi pentru aleşii locali din Regiunea de Dezvoltare Vest, care cuprinde judeţele Timiş, Arad, Hunedoara şi Caraş-Severin.

Conform art. 17 (3)

"Centrele regionale organizează programe de perfecţionare de până la 90 de zile pentru următoarele categorii de personal:

a) pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al instituţiilor prefectului, precum şi din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale, cu excepţia celor care se încadrează în categoria înalţilor funcţionari publici; 
b) pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene, precum şi din serviciile publice locale subordonate consiliilor locale sau consiliilor judeţene ori aflate sub autoritatea acestora; 
c) pentru secretarii municipiilor, secretarii sectoarelor municipiului Bucureşti, secretarii oraşelor şi comunelor, pentru aleşii locali, precum şi pentru alte categorii de persoane interesate, în domeniul administraţiei publice.

(2) Atestarea absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale se face prin certificate, semnate de directorul centrului regional respectiv.

(3) Centrele regionale pot organiza seminarii şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică locală.

(4) Centrele regionale pot desfăşura şi următoarele activităţi:

a) elaborarea de studii, proiecte şi publicaţii în domeniul administraţiei publice locale; 
b) dezvoltarea de relaţii de colaborare cu alte instituţii din domeniul administraţiei publice locale, din ţară şi străinătate."

{FILE:1:H.G. 1373 din 2009}

H.G. nr. 1066 din 2008

Noutati
aprilie 2017

Precizări referitoare la programele de formare profesională/perfecționare pentru anul 2017 vor fi disponibile în curând!

Citeste mai departe

martie 2017

ELIBERARE CERTIFICATE ABSOLVIRE

Citeste mai departe

octombrie 2016 Citeste mai departe